Inschrijven

Rondleiding

Vacatures

Vier ogen principe

Kinderen dienen in een veilige en vertrouwde omgeving opgevangen te worden. Als team brengen we daarom het principe van “vier ogen, vier oren en transparantie” op verschillende manieren in praktijk. Vanaf juli 2013 zijn alle kinderdagverblijven (0 tot 4 jaar) verplicht om aan dit principe en de gestelde eisen te voldoen. Conform de Wet Kinderopvang controleert de GGD jaarlijks de twee kinderdagverblijven van Media Kinderopvang in opdracht van de gemeente Hilversum. Het beleid omtrent het vier ogen principe komt met ondersteuning van de Oudercommissie tot stand. De volledige tekst van het beleid over het vier ogen principe is in te zien op beide kinderdagverblijven.

Binnen de organisatie Media Kinderopvang bieden we professionele opvang met een gegarandeerde kwaliteit. Dit doen we onder meer op basis van de pedagogische doelen waarmee we werken. Daarnaast hanteren we protocollen voor onder meer hygiëne, veiligheid en gezondheid, die sinds maart 2008 aangevuld zijn met de protocollen kindermishandeling en kindermishandeling eigen medewerker. Hierbij wordt ingegaan op hoe we moeten handelen wanneer we het vermoeden hebben dat een kind door de ouders of verzorgers wordt mishandeld en wanneer we vermoeden dat een eigen medewerker op schadelijke wijze met kinderen omgaat. In 2012 zijn deze twee protocollen vervangen door de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Naast zorgvuldige screening van de eigen medewerkers op basis van een VOG en het opvragen van referenties zijn we in 2009 een discussie gestart over ongewenste omgangsvormen. Op basis hiervan is een open aanspreekcultuur geïntroduceerd, waarbij we werken met ‘De Blauwe Olifant’. Binnen Media Kinderopvang is ‘De Blauwe Olifant’ een geïntegreerd begrip dat helpt om ongewenst gedrag onderling bespreekbaar te maken. De medewerkers van Media Kinderopvang gaan op een respectvolle manier met de kinderen, ouders en collega’s om en zijn verplicht om actief deel te nemen aan De Blauwe Olifant.

Iedere dag is de sociale controle op de medewerkers en kinderen groot. Per groep zijn altijd twee pedagogische medewerkers aanwezig. Daarnaast zijn er dagelijks meerdere volwassenen in het gebouw aanwezig: staf- en huishoudelijk medewerkers lopen regelmatig elkaars groepsruimtes binnen zonder te kloppen. Hun taken zijn zo nauw met elkaar verweven dat ze elkaar vaak spreken voor onderling overleg. Daardoor is er zicht op elkaars pedagogisch handelen.

De omgangsvormen tussen pedagogisch medewerkers en kinderen zijn vastgelegd in de Gedragscode Kinderen en Seksualiteit en de Gedragscode Professionele Relatie.